CoCOS – Co-created Courses through Open Source initiatives 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA203-034744

 

 

Основната цел на проект CoCos е подобряване на качеството и ефективността на учене, посредством учебни материали създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене. Съвместното създаване на учебно съдържание е актуална тема в образованието, особено поради потенциала си да използва приноса на студенти, колеги преподаватели, практици, консултанти и експерти в дадена област при създаване на материали за курсове, които са в крак с бързо променящата се околна среда. По време на този процес ролята на преподавателя се измества от тази на авторитет в роля на инструктор, валидатор и критичен изследовател. В хода на проект CoCos ще се създаде специално разработена онлайн платформа, която позволява структурирано съвместно разработване на образователни курсове от голям набор от сътрудници. Участващите в проекта преподаватели ще имат възможност да използват методологията са съвместното създаване на учебни материали в собствените си курсове. Ще бъде създаден наръчник с насоки за съвместно създаване, както и уебсайт на общността, в който ще бъдат публикувани целите, резултатите и материалите, получени в рамките на проект CoCos. Проектът ще обхване около 700 участници (преподаватели, студенти и съставители на учебно съдържание), които ще получат свободен достъп до разработените по време на проекта ресурси.

Партньори на NTCenter в този проект са организации от Белгия, Испания, Словения и Холандия.