IN PLACE 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-CZ01-KA202-035426
Целта на проекта е споделянето между партньорите на добри практики за установяване на трайни и взаимноизгодни отношения между професионални училища, и малки и средни предприятия (МСП). Проектът е насочен към подпомагане на сътрудничеството между професионалнитe училища и пазара на труда с цел да се даде възможност на учениците да получат практически трудов опит, а на бизнеса да се възползва от иновативното мислене и предприемаческия стремеж на учениците. Ползите и за двете страни се изразяват в повишаване на ефективното използване на информационни и комуникационни технологии в маркетинга. В проекта пряко ще участват 60 ученици на възраст между 15 и 19 години. Учениците ще използват придобитите в училище знания и умения в създаването на видео презентации за популяризиране на малки и средни предприятия. Ролята на учителите в процеса е значителен, тъй като те ще гарантират педагогическия подход и ползата за учащите.
Проектът цели дългосрочна устойчивост: създаване на канали за сътрудничество между учители, ученици и МСП.

Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Чехия, Испания, Италия, Португалия и Холандия.