INGOTS (International Grades – Open Technologies) 2009-2011
Transfer of Innovation 2009: UK/09/LLP-LdV/TOI-250

Наши партньори в този проект са организации от Великобритания, Чехия и Испания.