NTCenter е активен инициатор и участник в проекти, съфинансирани от Програмата за учене през целия живот (до 2013 година) и новата програма Еразъм+ (от 2014 година) на Европейския съюз.Най-често това са проекти, свързани с обмен на добри практики, разработка на нови методики за преподаване и оценяване, изработване и изпробване на инструменти в помощ на образованието и обучението – тестове, матрици за анализ, професионални профили. Тези проекти ни позволяват да бъдем на гребена на вълната по отношение на иновации в професионалното бизнес обучение и да разширяваме нашата партньорска мрежа.

 • 01 September 2020

  Generative Learning | Еразъм+

  Generative learning for teachers: metacognition and biases 2020-2023

  Erasmus+ 2020: 2020-1-PT01-KA204-078449

  Партньори на NTCenter по този проект са организации от Португалия, България, Словения, Белгия и Холандия.

 • 01 September 2020

  The Art of De-biasing | Еразъм+

  The Art of De-biasing 2020-2023

  Erasmus+ 2020: 2020-1-UK01-KA204-078905

  Партньори на NTCenter по този проект са организации от Великобритания, Турция, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Португалия.

 • 01 September 2020

  SKILLABILITY | Еразъм+

  Social inclusion and employability for people with disability 2020-2023

  Erasmus+ 2020: 2020-1-NL01-KA204-078905

  Партньори на NTCenter по този проект са организации от Нидерландия, Италия, България, Португалия, Словения, Дания и Литва.

 • 01 September 2018

  DE FACTO | Еразъм+

  DE FACTO 2018-2020

  Erasmus+ 2018: 2018-1-BG01-KA202-048002

  Партньори на NTCenter по този проект са организации от Чехия, Словения, Великобритания, Белгия и Италия

 • 01 September 2018

  SKILLS+ | Еразъм+

  SKILLS+ – European Skills Competition for people with a labour disability 2018 – 2021

  Erasmus+ 2018: 2018-1-NL-01-KA204-038899

  Партньори на NTCenter по този проект са организации от Холандия, Словения, Чехия, Италия, Испания, Белгия, Гърция, Хърватия, Турция

 • 01 September 2018

  SCIENCE FOR FUN | Еразъм+

  SCIENCE FOR FUN 2018 – 2021

  Erasmus+ 2018: 2018-1-NL01-KA201-038951

  Партньори на NTCenter в този проект са организации от Холандия, Испания, Полша, Белгия, Португалия, Словения, Чехия

 • 01 September 2017

  CoCOS | Еразъм+

  CoCOS – Co-created Courses through Open Source initiatives 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA203-034744

  Основната цел на проект CoCos е подобряване на качеството и ефективността на учене, посредством учебни материали създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене. Съвместното създаване на учебно съдържание е актуална тема в образованието, особено поради потенциала си да използва приноса на студенти, колеги преподаватели, практици, консултанти и експерти в дадена област при създаване на материали за курсове, които са в крак с бързо променящата се околна среда. По време на този процес ролята на преподавателя се измества от тази на авторитет в роля на инструктор, валидатор и критичен изследовател. В хода на проект CoCos ще се създаде специално разработена онлайн платформа, която позволява структурирано съвместно разработване на образователни курсове от голям набор от сътрудници. Участващите в проекта преподаватели ще имат възможност да използват методологията са съвместното създаване на учебни материали в собствените си курсове. Ще бъде създаден наръчник с насоки за съвместно създаване, както и уебсайт на общността, в който ще бъдат публикувани целите, резултатите и материалите, получени в рамките на проект CoCos. Проектът ще обхване около 700 участници (преподаватели, студенти и съставители на учебно съдържание), които ще получат свободен достъп до разработените по време на проекта ресурси.

  Партньори на NTCenter в този проект са организации от Белгия, Испания, Словения и Холандия.

 • 01 September 2017

  RED | Еразъм+

  RED – Reinforce Europeans Digital, Literacy and Numeracy Skills 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-NL01-KA204-035204

  Основната цел на проект RED е създаването на съвременна и иновативна платформа, която предлага индивидуален изходен тест, който да открива ниски нива на грамотност и математически умения, образователни материали по тези теми, материали, които представят (чрез видео и аудио) „цифрови“ услуги на социални и обществени (правителствени) организации и осигурява своеобразна „пътна“ карта, в която всички организации на местно ниво, подходящи за целевата група, са категоризирани, могат да бъдат открити и да се осъществи връзка с тях. Целевата група на проекта се състои от възрастни, които имат ниска грамотност и математически умения, европейски граждани отдалечени от обществото и/или пазара на труда, както и организации, които работят по някакъв начин с тази целева група. Основните заинтересовани страни, които първоначално биха се ангажирали с проекта са правителство, социални услуги, работодатели (служби). Вторичните заинтересовани страни са местни органи на властта, фондации и други организации.

  Партньори на NTCenter в този проект са организации от Белгия, Испания, Италия, Словения, Холандия и Чехия.

 • 01 September 2017

  IN PLACE | Еразъм+

  IN PLACE 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-CZ01-KA202-035426

  Целта на проекта е споделянето между партньорите на добри практики за установяване на трайни и взаимноизгодни отношения между професионални училища, и малки и средни предприятия (МСП). Проектът е насочен към подпомагане на сътрудничеството между професионалнитe училища и пазара на труда с цел да се даде възможност на учениците да получат практически трудов опит, а на бизнеса да се възползва от иновативното мислене и предприемаческия стремеж на учениците. Ползите и за двете страни се изразяват в повишаване на ефективното използване на информационни и комуникационни технологии в маркетинга. В проекта пряко ще участват 60 ученици на възраст между 15 и 19 години. Учениците ще използват придобитите в училище знания и умения в създаването на видео презентации за популяризиране на малки и средни предприятия. Ролята на учителите в процеса е значителен, тъй като те ще гарантират педагогическия подход и ползата за учащите.

  Проектът цели дългосрочна устойчивост: създаване на канали за сътрудничество между учители, ученици и МСП.

  Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Чехия, Испания, Италия, Португалия и Холандия.

 • 01 September 2017

  ARTIFEX | Еразъм+

  ARTIFEX 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA201-034714  

  Основният фокус на проект ARTIFEX е обучението в областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в иновативна учебна среда извън класните стаи. Проектът е насочен към обучението на учениците да решават проблеми, използвайки интердисциплинарни инструменти, предлагани от обществени центрове като FabLabs и Makerspaces със свободен достъп до високотехнологично производствено оборудване. Основна роля в този процес имат учителите и обучителите в тези центрове, които трябва да притежават необходимите компетентности, за да осъществяват ефективно STEM обучение.

  Крайният резултат от проект ARTIFEX е интерактивна отворена платформа за електронно обучение на учители, обучители на учители и STEM обучители. В нея те ще имат достъп до онлайн инструмент за самооценка, структуриран около ключови умения, необходими им в процеса на STEM обучението. В платформата ще могат да използват и онлайн инструмент за последващо професионално развитие на онези компетентности, в които инструментът за самооценка е показал слабости. Платформата ще бъде място, където учители и обучители ще могат да взаимодействат помежду си и да споделят своя опит в STEM обучението на ученици в училища и в центрове като FabLabs, Makerspaces, Hackspace и др.

  Партньори на NTCenter в този проект са организации от Белгия, Гърция, Италия, Чехия и Швеция.

 • 01 September 2015

  iFlip | Еразъм+

  iFlip – Flipping the classroom in adult education 2015-2018

  Еразъм+ 2015: 15-204-012651

  Проект iFlip си е поставил за цел повишаване на информираността за метода на обучение, известен като „обърната класна стая“. Проектът ще работи с обучители от системата на обучение на възрастни и ще им помага да разработят и започнат да предлагат образователни продукти, базирани на този метод. Началната фаза на проекта е свързана с детайлно проучване на практиките на обучителите и нуждите на обучаваните, последвана от създаване на обучителен курс за обучаващи и неговото пилотно изпитване.

  Партньори на NTCenter в този проект са организации от Словения, Белгия, Холандия, Италия, Полша.

 • 01 September 2015

  MAPLE | Еразъм+

  MAPLE – Measuring Achievement and Progress of Pupils in Europe

  Еразъм+ 2015: 2015-1-UK01-KA201-013582

  Проект MAPLE е инициатива на 6 европейски държави, която цели да подпомогне работата на учителите по информатика, информационни технологии и компютърни науки. Проектът е базиран на модел за оценяване на ИТ компетентности и проследяване на напредъка на ученици на възраст от 10 до 16 години чрез компютърни тестове. Събраните данни позволяват да се правят сравнения и анализи, които могат да дадат ценна информация на учителите за това какви знания и умения в областта на компютърните науки притежават учениците им, без значение къде и по какъв начин са придобити.

  Партньори на NTCenter в този проект са организации от Великобритания, Холандия, Чехия, Словения и Испания.

 • 01 September 2014

  PARASKILLS | Еразъм+

  Paraskills 2014-2017

  Еразъм+ 2014: 2014-1-NL01-KA204-001215

  Проектът Paraskills създава базовата мрежа, инфраструктура и модел за национални и международни състезания за професионални умения на хора с увреждания.

  Прочетете финалния разказ за проекта и за емоциите около него тук! Една история с щастливо начало, среда и без край!

  Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Холандия, Германия, Великобритания, Словения и Чехия.

 • 01 September 2014

  DME | Еразъм+

  Diversity Management Extended 2014-2017

  Еразъм+ 2014: 2014-1-BE02-KA202-000436

  Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Белгия, Холандия, Словения и Чехия.

 • 01 September 2013

  THESS | Еразъм+

  THESS – Tourism and Hotel Management Educational Soft Skills 2013-2015
  Transfer of Innovation 2013: 
  2013-1-SI1-LEO05-05348

  Проектът се състои в разработка и акредитиране на европейски квалификации в областта на хотелиерството и туризма. Квалификациите са акредитирани от британския регулатор на професионални квалификации и са свързани с Европейската квалификационна рамка.

  В този проект Колеж “Адам Смит” партнира с организации от Словения, Холандия, Полша, Турция и Великобритания.

 • 01 September 2013

  SENDI | Еразъм+

  SENDI: Special Education Needs and Disability Inclusion 2013-2015

  Transfer of Innovation 2013: 2013-1-ES1-LEO05-66586

  Разработка и акредитиране на квалификации за хора с увреждания и подкрепа за създаване на несубсидирана заетост.

  Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Испания, Холандия, Великобритания и Чехия.

 • 01 September 2013

  INVESTINGREEN | Еразъм+

  INVESTINGREEN Jobs and Skills

  Transfer of Innovation 2013: 2013-1-IT1-LEO05-04000

  Адаптиране на модел за институционална и финансова подкрепа за стартиращи предприятия в обхвата на сектора на зелената икономика.

  В този проект Колеж „Адам Смит“ партнира с организации от Италия, Испания, Гърция и Румъния.

 • 01 September 2011

  GEBOL | Еразъм+

  GEBOL: Getting European Business On-line 2011-2013
  Transfer of Innovation 2011:
  CZ/11/LLP-LdV/TOI/134007

  Подкрепа за малкия и среден бизнес при установяване на онлайн присъствие и осигуряване на учебна практика в средни общообразователни и професионални училища.

 • 01 September 2010

  SAFE | Еразъм+

  SAFE – Special needs Accreditation For Europe 2010-2012
  Transfer of Innovation 2010: UK/10/LLP-LdV/TOI-309

  Адаптиране на модел за оценяване и сертифициране на компетенции при ученици и възрастни със специални образователни потребности.

 • 01 September 2009

  Trainframe | Еразъм+

  Trainframe: Creating a CBL/CBT framework for practical use within training organisations 2009-2011
  Leonardo da Vinci Partnerships 2009: 2009-1-BG1-LEO04-01592

  Oтличен със знак за качество от ЦРЧР – България

  Партньори на Колежа в този проект са организации от Турция, Румъния, Холандия, Белгия, Португалия, Германия и Италия.

 • 01 September 2009

  INGOTS | Еразъм+

  INGOTS (International Grades – Open Technologies) 2009-2011
  Transfer of Innovation 2009: UK/09/LLP-LdV/TOI-250

  Наши партньори в този проект са организации от Великобритания, Чехия и Испания.

 • 01 September 2008

  2008-SV-01-BG-LLP-07103 Accreditation of Prior Learning

  2008-SV-01-BG-LLP-07103 Accreditation of Prior Learning

 • 01 September 2008

  E-Train | Еразъм+

  E-Train: E-learning in vocatonal training 2008-2010|
  Grundtvig Learning Partnerships 2008: 2008-1-DE2-GRU06-00041 2 

  отличен със знак за качество от ЦРЧР – България

 • 01 September 2008

  Training service for operators in the system of lifelong learning and professional training and active...

  Training service for operators in the system of lifelong learning and professional training and active...
 • 01 September 2003

  CERTISKILLS | Еразъм+

  CERTISKILLS – From skill to certification. Creation of models and instrument for the development of shared standards of skill within the system of education-training-employment. 2003-2006

  Pilot Projects: I/03/B/F/PP-154191


NTCenter е активен инициатор и участник в проекти, съфинансирани от Програмата за учене през целия живот (до 2013 година) и новата програма Еразъм+ (от 2014 година) на Европейския съюз.Най-често това са проекти, свързани с обмен на добри практики, разработка на нови методики за преподаване и оценяване, изработване и изпробване на инструменти в помощ на образованието и обучението – тестове, матрици за анализ, професионални профили. Тези проекти ни позволяват да бъдем на гребена на вълната по отношение на иновации в професионалното бизнес обучение и да разширяваме нашата партньорска мрежа.

 

[et id="770"]