SAFE – Special needs Accreditation For Europe 2010-2012
Transfer of Innovation 2010: UK/10/LLP-LdV/TOI-309
Адаптиране на модел за оценяване и сертифициране на компетенции при ученици и възрастни със специални образователни потребности.